ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)
інтернет магазину tigers.ua

ПРОПОЗИЦІЯ ЗАКЛЮЧИТИ ДОГОВІР ПРО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

(ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

Ця Публічна Оферта є пропозицією ТОВ ТАЙГЕРС ТМ укласти публічний договір про придбання товару за допомогою інтернет магазину https://tigers.ua/ з будь-якою зацікавленою особою на умовах, передбачених нижче. Цей Договір є публічною офертою відповідно до законодавства України, тобто. містить усі суттєві умови Договору, з якого вбачається воля особи, яка робить пропозицію укласти Договір на зазначених умовах з будь-яким фізичним, який вчинив акцепт оферти відповідно до умов цього Договору.

ТОВ ТАЙГЕРС ТМ., виступаючи від свого імені на підставі державної реєстрації в якості фізичної особи-підприємця, яка надалі іменується Продавець, з одного боку, і фізична особа, яка акцептувала умови справжньої оферти, іменована надалі Покупець, з іншого боку, далі спільно звані Сторони , а окремо – Сторона, укласти договір на наведених нижче умовах.

Електронний Договір з юридичної сили прирівнюється до Договору, складеного у письмовій формі та підписаного Сторонами, у тому числі засвідченого печатками Сторін.

Акцепт визнається повним та беззастережним виключно у тому випадку, якщо виконавець погодився з усіма умовами цього Договору та здійснив реєстрацію (або будь-які інші дії, що прирівнюються до реєстрації) та оплату (або будь-які інші дії, що прирівнюються до оплати).

Сторони укладають цей Договір про придбання товару за допомогою інтернет магазину https://tigers-groomvet.com/, на наступних умовах:

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Інтернет магазин "https://tigers.ua/" (далі "Інтернет магазин") - Інтернет-сайт, розташований за адресою https://tigers.ua/ і що належить ТОВ ТАЙГЕРС ТМ.

Адміністрація Інтернет-магазину – співробітники, уповноважені на управління Сайтом https://tigers.ua/.

Користувач Інтернет магазину (далі “Користувач”) – будь-яка особа, яка має доступ до інтернет магазину та використовує його функціональність та сервіси.

Товар – товари для тварин, представлені в каталозі Інтернет магазину для їх реалізації Користувачам у рамках та на умовах, що регламентуються публічною офертою купівлі-продажу, розміщеною на Сайті.

Замовлення – заявка Користувача на придбання Товару з каталогу Сайту, оформлена через заповнення відповідної електронної форми в Інтернет магазині.

Реєстрація – процедура внесення персональних даних Користувача до спеціальної форми на сторінках Інтернет магазину з метою здійснення доступу Користувача до персоналізованих сервісів Інтернет магазину. При цьому користувач стає зареєстрованим.

Політика конфіденційності – документ Положення про конфіденційність персональних даних, що регулює зобов'язання Адміністрації Інтернет магазину “tigers.ua”, розташованого на доменному імені https://tigers.ua/ і належить ТОВ ТАЙГЕРС ТМ., в частині обробки персональних даних Користувача та публікується за адресою https://tigers.ua/
Публічна оферта – пропозиція про укладення договору про придбання товару за допомогою Інтернет магазину “https://tigers-groomvet.com/”, розташованого на доменному імені https://tigers-groomvet.com/ та що належить ТОВ ТАЙГЕРС ТМ., що публікується за адресою https://tigers.ua/.

Продавець – зареєстрований в установленому законодавством України порядку суб'єкт господарювання - ТОВ ТАЙГЕРС ТМ, представлений Адміністрацією Інтернет магазину, який пропонує користувачам Інтернет магазину ознайомитись з текстовим та графічним описом реалізованого Товару, з текстом цього Договору (оферту), після чого укласти договір про придбання такого товару за допомогою Інтернет магазину.

Покупець - Користувач Інтернет магазину, особа, яка ознайомилася та повністю прийняла Положення про конфіденційність та цей Договір (Оферта), здійснив/ла Замовлення пропонованого Продавцем Товару в порядку та в строки, встановлені цим Договором (оферта), а також здійснив/ла оплату замовленого товару.

Послуги - перелік дій та домовленостей, які спрямовані на подання Покупцю реалізованого Товару за допомогою текстового та графічного опису, а також на виконання договору про придбання товару за допомогою Інтернет магазину відповідно до умов цього Договору (оферту) та інших документів, що регулюють взаємовідносини між Продавцем та Покупцем.

Акцепт – юридичний факт (дія) прийняття Користувачем цього Договору (оферта).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У рамках цього Договору Продавець зобов'язується, на замовлення Покупця передати останньому у власність Товар, який міститься у замовленні Покупця, на умовах регламентованих цим Договором (оферта), а Покупець зобов'язується прийняти такий Товар, а також здійснити його оплату у строк та у розмірі, обумовленому Сторонами у процесі підтвердження замовлення.
1.2. Цей Договір (оферта) є офіційною пропозицією Продавця до укладення цього Договору про придбання Товару та містить усі істотні умови Договору про придбання Товару.
1.3. Акцептом цього Договору (оферту) є отримання Продавцем повідомлення від Покупця про намір Покупця придбати Товар, що супроводжується діями, спрямованими на оплату Товару, у порядку, у розмірі та у строки, зазначені у цьому Договорі (оферта).
1.4. Здійснюючи Акцепт цього Договору (оферта), Покупець гарантує, що ознайомлений, погоджується, а також повністю та беззастережно приймає всі умови укладання Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору (оферта). Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сторінках Інтернет-магазину, означає згоду Покупця з усіма умовами цього Договору (оферта).
1.5. Здійснюючи дії щодо Акцепту цього Договору (оферту), Покупець гарантує, що він має законні права вступати в договірні відносини з Продавцем.
1.6. Цей Договір (оферта) розміщується на сторінках Інтернет магазину за адресою:
https://tigers.ua/
1.7. Продавець має право в будь-який час без попередження Покупця вносити зміни до умов цього Договору (оферти). Зміни до умов цього Договору (оферту) набирають чинності з моменту опублікування їх на сторінках Інтернет магазину за адресою:
https://tigers.ua/
1.8. Договір, укладений відповідно до оферти, не може бути відкликаний інакше як відповідно до умов цього Договору (оферту).
1.9. Договір, укладений відповідно до цієї оферти, не вимагає скріплення печатками та/або підписання Покупцем та Продавцем, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.
1.10. Договір набирає чинності з моменту здійснення Акцепту та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
1.11. Термін дії цієї оферти не обмежений, якщо інше не зазначено у новій версії Договору (оферту), опублікованого на сторінках Інтернет магазину
1.12. Продавець надає Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, про місце його виготовлення, про ціну Товару, про умови придбання, оплати та доставки та ін.

2. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ
2.1. В рамках цього Договору (оферту) Покупцеві надається можливість придбати Товар за допомогою захищених сторінок Інтернет магазину або здійснити замовлення обраного Товару.
2.2. Попередньо Користувачеві необхідно зареєструватися на сторінках Інтернет-магазину. Можлива швидка Реєстрація у процесі оформлення Замовлення.
2.3. У процесі Реєстрації та оформлення Замовлення Покупець зобов'язується надати Продавцю повну та достовірну інформацію, достатню для виконання Продавцем зобов'язань з продажу та доставки Товару.
2.4. Покупець погоджується з тим, що при будь-якій зміні будь-яких наданих Продавцю даних, необхідних для належного виконання зобов'язань Продавця з продажу та доставки Товару, Покупець зобов'язується негайно повідомити службу клієнтської підтримки Інтернет магазину за адресою info@tigers-groomvet.com або за телефонами – 067-443-26-03.
2.5. Користувач погоджується з тим, що у разі невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов'язань з продажу та/або доставки Товару у зв'язку з наданням Покупцем недостовірних, неповних та/або недійсних даних, а також невиконання умов цього Договору (оферту), Продавець не несе відповідальності за будь-які пов'язані з цим збитки.
2.6. Покупець визнає, що опис, що супроводжує Товар, не може претендувати на вичерпну інформативність, може містити неточності. Покупець може надсилати свої зауваження щодо представлення Товару на сторінках Інтернет-магазину на адресу info@tigers-groomvet.com або за телефонами – 067-443-26-03.
2.7. Покупець визнає, що Продавець докладає зусиль, щоб зовнішній вигляд Товару відповідав описам, наведеним у каталозі на сторінках Інтернет магазину. Одночасно Продавець доводить до Вашого відома, що фактично зовнішній вигляд та характеристики Товару можуть трохи відрізнятися від цих описів. Продавець залишає за собою право повідомити про невідповідності в Описі Товару на сторінках Інтернет-магазину. В останньому випадку Покупець безумовно приймає такі невідповідності під час здійснення акцепту цього Договору (оферта).

 

2.8. Покупець поінформований, що ціна та наявність Товару на сторінках Інтернет магазину змінюються цілодобово без попереднього повідомлення про це та остаточна вартість Товару повідомляється менеджерами Інтернет магазину у момент підтвердження замовлення Покупцем.
2.9. На останньому етапі оформлення Замовлення Покупець отримує можливість ознайомлення з цим Договором (оферта), що приймається чи відхиляється Покупцем.
2.10. Після оформлення Замовлення Покупцеві надсилається підтвердження електронною поштою. Цим Покупець погоджується з отриманням такого підтвердження. Також менеджера Інтернет-магазину можуть підтвердити замовлення за телефонним номером Покупця.
2.11. Продавець вживає всіх заходів, що є в його розпорядженні, для того, щоб на сторінках Інтернет магазину відображалася найбільш актуальна інформація про наявність того чи іншого товару на складі Продавця.
2.12. Покупець погоджується з тим, що Продавець не може гарантувати наявність Товару у достатній кількості, якщо сумарна кількість Товару за заявками даного Покупця перевищує обсяги, типово необхідні для користування.
2.13. Усі питання, пов'язані з придбанням Товару з каталогу на сторінках Інтернет магазину, Покупець може направляти до служби клієнтської підтримки на адресу info@tigers-groomvet.com або за телефонами – 067-443-26-03.
2.14. Акцепт цієї оферти є повною згодою Покупця з усіма умовами, у тому числі обов'язок Покупця ознайомиться з характеристиками та якістю товару, викладеними в описі на сторінках Інтернет магазину.
2.15. Акцептом цього Договору є одна з таких дій:
- Реєстрація на сторінках Інтернет магазину https://tigers.ua/, через спеціальну форму;
- замовлення товару через Інтернет магазин tigers.ua, через захищені сторінки Інтернет магазину;
- оплата замовленого товару в Інтернет-магазині https://tigers.ua/.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Покупець зобов'язується:
3.1.1. Оплатити замовлений Товар у порядку, визначеному цим Договором (оферта) та домовленістю в момент підтвердження замовлення у менеджера Інтернет магазину.
3.1.2. Не використовувати інформацію, отриману від Продавця способами, які можуть призвести до заподіяння шкоди інтересам Продавця.
3.1.3. При реєстрації надати Продавцю адресу електронної пошти.
3.2. Продавець зобов'язується:
3.2.1. Передати у власність Покупця Товар, який замовив та сплатив останній у порядку визначеному цим Договором (оферта).
3.2.2. Дотримуватися погодженого Сторонами порядку придбання та доставки замовленого та оплаченого товару.
3.2.3. Використовувати всі особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про Покупця тільки для виконання цього Договору (оферту), не передавати та не розкривати третім особам документацію та інформацію про Покупця, що перебуває у нього.
3.2.4. Надавати усні та письмові консультації Покупцю з додаткових питань, пов'язаних із виконанням цього Договору (оферту).
3.3. Покупець має право:
3.3.1. Вимагати від Продавця надання інформації з питань організації та забезпечення належного виконання цього Договору (оферти).
3.3.2. Вимагати належного виконання цього Договору (оферти) продавцем.
3.3.3. Звертатися до Продавця з усіх питань, пов'язаних із виконанням цього Договору (оферти).
3.4. Продавець має право:
3.4.1. Самостійно визначати форми та методи виконання цього Договору (оферту), виходячи з його умов та конкретного замовлення Покупця3.4.2. Вимагати оплати за надані або надані Послуги.
3.4.2. Відмовитись від виконання Договору за умови невиконання Покупцем обов'язків з оплати.
3.4.3. Отримувати від Покупця будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов'язань за цим Договором (оферта).

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ
4.1. Оплата за цим Договором здійснюється у валюті України – гривні.
4.2.Оплата Товар за цим Договором здійснюється Покупцем шляхом готівкової оплати або безготівкового перерахування коштів одним із способів, що пропонуються Покупцю на сторінках Інтернет магазину при оформленні Замовлення, залежно від функціональних можливостей Інтернет магазину. Покупець погоджується, що обраний ним спосіб оплати не змінюється з моменту оформлення Замовлення.
4.3. Вартість Товару на сторінках інтернет магазину не є остаточною і може змінюватися в залежності від ринкових цін. Остаточну вартість Товару повідомляє менеджер Інтернет-магазину в момент підтвердження замовлення Покупцем.
4.4. Моментом оплати товару вважається момент зарахування відповідних коштів на розрахунковий рахунок Продавця, залежно від способу оплати.
4.5. Продавець не несе відповідальності за збільшення орієнтовних строків доставки через затримку оплати Замовлення.
4.6. Оплата ветеринарного устаткування складає умовах договору купівлі-продажу.

5. ДОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Після того, як замовлення оплачує Покупцем та кошти зараховуються на розрахунковий рахунок Продавця, крім випадків готівкової оплати кур'єру, останній передає оплачений товар транспортній компанії на умовах та у строки, передбачені цим Договором (оферта) та способом, який обрав Покупець.
5.2. Доставка товару проводиться у вигляді передачі Товару транспортної компанії (кур'єру). Після збору Замовлення та його відправлення, Покупцеві надається ідентифікаційний номер Замовлення, що пересилається, який він може відстежувати через сайт транспортної компанії перевізника.
5.3. Доставка провадиться за рахунок Покупця та оплачується в момент отримання такого товару, крім випадків, коли оплата за доставку провадиться іншим затвердженим сторонами способом.
5.4. Момент отримання Покупцем посилки через транспортну компанію (кур'єра) є юридичним фактом виконання Продавцем своїх обов'язків за Договором.
5.5. Право власності на куплений товар переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі замовленого (оплаченого) товару Покупцю або транспортній компанії (кур'єру), яка здійснює доставку такого товару Покупцю.
5.6. Доставка ветеринарного обладнання відбувається після підписання договору купівлі-продажу та погодження строків постачання. При замовленні трьох і більше одиниць ветеринарного обладнання ТМ Tigers діє знижка 3%.
5.7. Доставка товарів із інших розділів здійснюється протягом трьох робочих днів.\

6. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ
6.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження замовленого товару переходить на Покупця у момент передачі замовленого товару транспортній компанії, яка здійснює його доставку Покупцю.
6.2. У всьому, що не зазначено в цьому Договорі (оферті) щодо повернення та обміну Товару, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.3. Запитання щодо повернення та обміну Покупець адресує Службі технічної підтримки за адресою info@tigers-groomvet.com або за телефонами – 067-443-26-03.7

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства України.
7.2. Неустойка за Договором виплачується лише на підставі обґрунтованої письмової вимоги Сторін.
7.3. Виплата неустоjavascript:void('p')йки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

8. Вирішення суперечок
8.1. Претензійний порядок досудового врегулювання спорів із Договору є для Сторін обов'язковим.
8.2. Претензійні листи надсилаються Сторонами кур'єром або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останнього адресату за місцезнаходженням Сторін.
8.3. Не допускається надсилання Сторонами претензійних листів іншими способами: через електронну пошту.
8.4. Термін розгляду претензійного листа становить 15 календарних днів із дня отримання останнього адресатом.
8.5. За неможливості вирішення розбіжностей у добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися з позовом до суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ПІДСТАВИ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Договір, укладений відповідно до цього Договору (оферту), може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на вимогу однієї із Сторін на підставах, передбачених законодавством України.
9.2. Оферта цього Договору є актуальною з моменту публікації його на сторінках Інтернет магазину https://tigers.ua/ та діє до 31.12.2025 року.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дії непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.
10.2. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів після настання обставин непереборної сили письмово сповістити іншу Сторону з наданням обґрунтувальних документів, виданих компетентними органами.
10.3. Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Якщо з тих чи інших причин одна або кілька положень Договору є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень.
11.2. Покупець розуміє та погоджується з тим, що прийняття цього Договору (оферта) означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору (оферта) без винятку.
11.3.Текст цього Договору розташований за адресою
https://tigers.ua/
11.4. Цей Договір, складений російською мовою, є публічною офертою, містить усі суттєві та адресований невизначеному колу осіб.

Продавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайгерс ТМ»
Код ЄДРПОУ: 43398872
Україна, м. Київ, Бульвар Ромена Роллана, будинок 13Б, квартира 39
Телефон №: +380674432603

Дата опублікування: 01/11/2022